Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024 | 17:15
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9& 11/09/2023 Quy chế thi đua khen thưởng xã Quế Long
2 Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9& 11/09/2023 Quyết định ban hành Quy chế lễ tang xã Quế Long
3 2155/BTNMT-TCMT 27/04/2022 HƯỚNG DẪNThực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nôngthôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nôngthôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 14/2022/NQ-HĐND 21/04/2022 NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện
hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và
đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 12/2022/NQ-HĐND 21/04/2022 NGHI ̣QUYẾT
Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình,
trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 11/2022/NQ-HĐND 21/04/2022 NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21
tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm
nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên,
thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp
tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 46/QĐ-UBND 15/03/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030
8 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025
9 263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
10 90/QĐ-TTg 18/01/2022 Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
11 101/QĐ-UBND 11/01/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
12 19/NQ-HĐND 28/12/2021 Nghị quyết 19 HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022
13 1743/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định 1743 của UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
14 m1122 14/12/2021 Tài liệu kỳ họp HĐND
15 43/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 3361/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
17 1412/QĐ-UBND 03/11/2021 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
18 1384/QĐ-UBND 27/10/2021 Quyết định ban hành kế hoạch phát triền chăn nuôi trên địa bàn huyện Quế sơn giai đoạn 2021-2025
19 35/2021/NQ-HĐND 29/09/2021 Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
20 2751/QĐ-UBND 29/09/2021 Quyết định 2751 của UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam
21 Số 38/TB-UBND 26/07/2021 Thông báo tuyển dụng CB KCT
22 Quyết định sô 123/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách xã năm 2020
23 Số 120/QĐ-UBND 19/07/2021 Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2021-2026
24 Số 121/QĐ-UBND 19/07/2021 QĐ phân công nhiệm vụ thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
25 Số 122/QĐ-UBND 19/07/2021 QĐ phân công nhiệm vụ Công chức UBND
26 524/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
27 07/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
28 3973/KH-UBND 16/07/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
29 Quyết định công nhận số 185/QĐ-UBND ngày 26 14/07/2020 Danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2019
30 Báo cáo số 54 /BC-UBND của UBND xã 18/06/2020 BC tình hình KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
31 781/QĐ-TTg 08/06/2020 Quyết định 781 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
32 Công văn 294 của UBND huyện Quế Sơn 01/04/2020 Tăng cường xử lý vi phạm liên quan phòng chống dịch bệnh Covid 19
33 CV 1779 01/04/2020 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
34 Công văn 292 của UBND huyện Quế Sơn 01/04/2020 Công văn 292 của UBND huyện Quế Sơn về thực hiện CV 1779 của tỉnh Quảng Nam thực hiện CT 16 TTG
35 Báo cáo số 29 /BC-UBND của UBND xã 12/03/2020 BC tình hình KTXH-ANQP quý 1.2020
36 Báo cáo số 23 /BC-UBND của UBND xã 10/03/2020 BC cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
37 số 102/BC-UBND 12/12/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
38 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND, ngày 06& 11/12/2019 Quyết định 20 về quy chế hoạt động thon, tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh
39 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2019 23/10/2019 Danh sách gia đình văn hóa 2019
40 1048/QĐ-TTg 21/08/2019 Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
41 Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 17/5� 17/05/2019 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
42 194 /QĐ-UBND 06/12/2018 quyết định công nhận hộ thoát nghèo và cận nghèo năm 2018 theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh Quảng Nam
43 số 109/BC-UBND 27/11/2018 Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội,
quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
44 DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 2019 22/11/2018 DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 2019
45 QĐ 3180 23/10/2018 Quyết định điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020
46 Thực lực 2019 26/09/2018 Danh sách thực lực NVQS năm 2019
47 82/BC-UBND 12/09/2018 BC 9 tháng
48 VĂN BẢN 21/08/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2018 của UBND
49 BÁO CÁO 20/08/2018 Danh sách nhà ở theo Quyết định 22
50 QĐ 463 15/06/2018 Quyết định Phê duyệt kế hoạch trung hạn chương trình MTQG xây dựng NTM 2018 - 2020
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 1053 | lượt tải:329

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 991 | lượt tải:728

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1681 | lượt tải:717

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1399 | lượt tải:209

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1820 | lượt tải:278

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1644 | lượt tải:216

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1827 | lượt tải:233

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1324 | lượt tải:260

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1810 | lượt tải:386

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1759 | lượt tải:420
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây