Chủ nhật, ngày 16 tháng 06 năm 2024 | 05:33
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 29/11/2017 02:57
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM), tỉnh Quảng Nam được đánh giá là một trong những tỉnh khá của cả nước. Tính đến cuối năm 2016, cả tỉnh đã có 02 đơn vị cấp huyện (huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn) và 62/204 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỉ lệ 30,39%. So với cả nước, đến hết tháng 7/2017 cả nước có 2.776 xã (đạt tỉ lệ 31,1%) được công nhận đạt chuẩn NTM và 34 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tưởng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Không ai có thể phủ nhận thông qua việc thực hiện Chương trình NTM đã tạo một chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân tỉnh Quảng Nam, cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, từng bước giảm tỉ lệ hộ nghèo, thay đổi diện mạo làng quê, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh của quê hương. Chương trình NTM đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện,… Trường học các cấp học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) từng bước được xây dựng theo chuẩn, xã hội hóa. Cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng xây dựng và nâng cấp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. An ninh trật tự ở nông thôn được đảm bảo…

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm, tổ chức chỉ đạo điểm

Xác định xây dựng NTM là một chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng thời cụ thể hóa thành Chương trình phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt nhân dân, các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt chi hội đoàn thể ở khu dân cư đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện tích cực. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, nhiều cách làm sáng tạo có nội dung thiết thực, cụ thể, được hình thành. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, làm người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, từ đó tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ kiến trúc, hàng quán, dịch chuyển cổng ngõ, hàng rào để hiến đất mở đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia bằng ngày công, đóng góp tiền bạc,… cùng với sự đầu tư của nhà nước góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2014, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã huy động trong nhân dân với nguồn lực khá lớn, với giá trị quy ra tiền là 526 tỷ/12.853 tỷ (tỷ lệ 4.1%).

Điển hình như ông Lê Tất Dũng, một người dân ở thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc đã bỏ ra 300 triệu đồng để làm một cầu phao bắc qua sông Vu Gia cho người dân đi lại thuận tiện; ông Alăng Bhung ở thôn Anoonh, xã Anông, huyện Tây Giang là một cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã tự nguyện hiến gần 2ha đất vườn, trong đó có nhiều loại cây ăn quả có giá trị đang vào mùa thu hoạch, hiến hơn 500m2 ao đang nuôi cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao, tự nguyện không nhận tiền đền bù để địa phương thuận tiện trong việc mở đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư,… và còn rất nhiều những tấm gương điển hình khác.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chương trình NTM vẫn có những địa phương mới chỉ tập trung vào công tác xây dựng cơ bản, ít quan tâm đến việc tổ chức sản xuất, chưa chú trọng đến xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương mình để nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống; có địa phương đã huy động sức dân quá nhiều; nhiều địa phương chưa phát huy hết được công năng sử dụng các công trình phục vụ đời sống dân sinh trong việc thụ hưởng các quyền lợi về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Sản xuất tuy có chuyển biến nhưng cơ bản vẫn còn manh mún, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn hạn chế, chưa tháo gỡ được khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả chưa cao. Môi trường nông thôn vẫn đang là vấn đề bức xúc hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chất lượng thấp, lãng phí, nhất là dạy nghề cho nông dân chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình NTM, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, việc bố trí nguồn lực từ cấp trên. Cũng có nơi còn tư tưởng chạy theo thành tích trong việc xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, nhân dân chưa đồng tình, ủng hộ.

Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đời sống xã hội, ngày 30/12/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2540/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 2540); trong đó giao cho MTTQ cấp huyện chủ trì, phối hợp MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị xã đạt chuẩn NTM; Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp huyện, xã; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh chỉ đạo các tổ chức cấp dưới tích cực tham gia phản biện, góp ý kết quả xây dựng NTM ở địa phương.

Thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện. Đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức đối thoại với người dân ở 11 xã đang phấn đấu về đích NTM năm 2017. Đây là một chủ trương có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, góp phần nâng cao dân chủ hóa trong đời sống xã hội, đặc biệt là quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc lắng nghe ý kiến và tôn trọng nguyện vọng, tình cảm của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm và chức năng giám sát, phản biện của MTTQ; làm cho việc xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM đảm bảo tính khách quan, thực chất, tránh hình thức.

Qua quá trình quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, triển khai trên 11 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh, hiện nay việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đã có những kết quả bước đầu:

- Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM năm 2017. Với ý kiến của 1.002/1.631 hộ dân (tỷ lệ 61,4%), tất cả các câu hỏi đều đạt tỷ lệ cao, kết quả từ câu 1 đến câu 16 có 8 câu người dân đánh giá hài lòng, đạt tỷ lệ từ 99% trở lên, thấp nhất là câu 10 đạt tỷ lệ 92,1%. Câu 17 được sự hài lòng của 99,6% số hộ dân tham gia trả lời.

- Xã Tam Giang, huyện Núi Thành (xã làm điểm cho Trung ương) đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến của 1.193/1.778 hộ dân (tỷ lệ 67,1%). Kết quả từ câu 1 đến câu 16, có câu số 5 người dân đánh giá hài lòng đạt tỷ lệ 100%; các câu còn lại đạt tỷ lệ rất cao, thấp nhất là câu 9 đạt tỷ lệ 87,01%. Câu 17 được sự hài lòng của 99,7% số hộ dân tham gia trả lời.

- Xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cũng đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến của 366/587 hộ dân (tỷ lệ 62,4%). Kết quả từ câu 1 đến câu 16, có câu số 5 người dân đánh giá hài lòng đạt tỷ lệ 100%; các câu còn lại đạt tỷ lệ rất cao, thấp nhất là câu 9 đạt tỷ lệ 94,5%. Câu 17 được sự hài lòng của 99,5% số hộ dân tham gia trả lời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Bắc Trà My đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận xã Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ), xã Tam Giang (huyện Núi Thành) và xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017.

- Khu dân cư thôn Linh Cang, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình (xã làm điểm cho Trung ương) đã tổ chức lấy ý kiến của 72/76 hộ dân (tỷ lệ 94,7%); kết quả từ câu 1 đến câu 16 có 9 câu người dân đánh giá hài lòng, đạt tỷ lệ 100%, các câu còn lại đạt tỷ lệ rất cao, thấp nhất là câu 4 và câu 9 đạt tỷ lệ 97,2%. Câu 17 được sự hài lòng của 98,61% số hộ dân tham gia trả lời…

Trên cơ sở kinh nghiệm của các Khu dân cư, địa phương đã báo cáo và Kết luận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại các Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức theo khu vực ở các huyện Núi Thành (ngày 13/11/2017) và huyện Thăng Bình (ngày 15/11/2017), Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên để thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM năm 2017. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, nhất là: Quyết định 2540; các Quyết định của UBND tỉnh: Số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 Ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 Ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện. Xây dựng kế hoạch chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể, chuẩn bị các điều kiện con người, kinh phí, cơ sở vật chất chu đáo để tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương,… Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải phát huy dân chủ, đúng thực chất, đánh giá khách quan kết quả đạt được, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, mong mỏi của người dân; góp phần quan trọng vào sự thành công của Chương trình NTM./.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện việc lấy ý kiến của người dân nhằm phát huy chức năng giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam các cấp và vai trò chủ thể của người dân trong Chương trình NTM. Xã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM phải được thể hiện thông qua việc người dân trả lời phiếu hỏi gồm 17 câu hỏi; quy mô lấy ý kiến phải đạt tối thiểu 60% số hộ dân trên địa bàn xã. Các câu hỏi từ câu 01 đến câu 16 phải được 80% số hộ dân tham gia trả lời hài lòng và câu 17 là câu quan trọng nhất, nói về sự hài lòng của người dân đối với kết quả chung về xây dựng NTM tại địa phương phải đạt tối thiểu 90% số hộ dân tham gia trả lời hài lòng.

 

Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Những tin cũ hơn
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 782 | lượt tải:236

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 738 | lượt tải:590

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1485 | lượt tải:667

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1223 | lượt tải:197

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1628 | lượt tải:259

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1409 | lượt tải:191

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1625 | lượt tải:210

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1132 | lượt tải:243

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1593 | lượt tải:347

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1452 | lượt tải:378
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây