Thứ ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024 | 18:04
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu Gà tre Đèo Le

Thứ tư - 27/12/2017 02:15
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM “GÀ TRE ĐÈO LE”(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1362/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn)
Quy chế sử dụng nhãn hiệu Gà tre Đèo Le
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM “GÀ TRE ĐÈO LE”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1362/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn)

 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Quế Sơn cùng xây dựng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”, thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre của địa phương.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý, đăng ký sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhãn hiệu Chứng nhận được đề cập trong quy chế này, là Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” áp dụng cho các sản phẩm Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn.
2. Văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” là văn bản do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế này.
3. Quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận: Là quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận, bao gồm quyền đăng ký; quyền quản lý nhãn hiệu chứng nhận; quyền trao và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
4. Quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận: Là quyền được gắn (in, dán, đúc, dập hoặc hình thức khác) nhãn hiệu chứng nhận đó trên sản phẩm, bao bì đựng sản phẩm, phương tiện kinh doanh sản phẩm và giấy tờ giao dịch nhằm mua, bán và quảng bá, giới thiệu sản phẩm đó.
5. Tem nhãn hiệu chứng nhận: Là tem có tên nhãn hiệu chứng nhận, được gắn trên đơn vị sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận và chỉ sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩm đủ điều kiện bảo hộ.
Điều 5. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận
UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là chủ sở hữu Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” và thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
2. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo các quy định tại Quy chế này.
Điều 6. Điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
Tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn để được sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có hoạt động chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre.
2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các yêu cầu quy định trong suốt quá trình từ chăn nuôi, đến việc cung cấp thành phẩm ra thị trường nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.
3. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung, trong văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm “Gà tre Đèo Le”, trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
4. Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm “Gà tre Đèo Le”.
Điều 7. Vùng chăn nuôi Gà tre mang nhãn hiệu chứng nhận
Vùng chăn nuôi Gà tre mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” được quy định tại các xã (Quế Long, Quế Phong, Quế An, Đông Phú, Quế Hiệp) thuộc địa bàn huyện Quế Sơn.
Chương II
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM GÀ TRE MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ TRE ĐÈO LE”
Điều 8. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận
- Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống);
- Dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống).
Loại gà được quy định là giống gà tre, được nuôi trong vùng như đã đề cập tại Điều 7 Quy chế này.
Điều 9. Các đặc tính chất lượng
Các đặc trưng về ngoại quan và các tiêu chí của giống gà, hóa lý, vi sinh, dư lượng kháng sinh được nêu tại Quy chế này – kèm theo Phụ lục 2 (Bảng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Gà tre mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”).
Điều 10. Phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng
1. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên, của các lô hàng sản phẩm mang nhãn hiệu do Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận thực hiện cùng với tổ chức, cá nhân.
2. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm: Các tiêu chí chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); trường hợp phương pháp thử không có trong TCVN, phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân xác định.
Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Điều 11. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận
UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là Cơ quan quản lý Nhãn hiệu Chứng nhận, thực hiện chức năng cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo đúng các quy định tại Quy chế này.
Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận
Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có nhiệm vụ sau:
1. Kiểm tra và tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm, mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
2. Cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế này.
3. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
4. Phát hiện và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
5. Phổ biến và cung cấp đầy đủ mọi thông tin cần thiết và liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
Chương IV
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Điều 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”, phải gửi đơn đề nghị Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp văn bản chấp thuận, quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le” – (theo mẫu quy định).
2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận phải tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu và gửi mẫu sản phẩm tới các phòng kiểm nghiệm để đánh giá.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhãn hiệu phải ra quyết định cấp hoặc không cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”. Trong trường hợp từ chối, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Điều 14. Văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” phải có các nội dung sau:
a) Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận;
b) Điện thoại, Fax, Email (nếu có);
c) Danh mục các loại sản phẩm được cấp văn bản chấp thuận;
d) Mẫu Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”;
e) Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận;
g) Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.
2. Văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”, được làm thành 01 bản chính và trao cho tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị. Mỗi văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, sẽ được cập nhật theo số thứ tự liên tục vào Sổ quản lý văn bản, chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu của Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận. Trong trường hợp có yêu cầu cấp thêm các bản sao của văn bản chấp thuận, thì cơ quan quản lý sẽ cấp (tối đa không quá 10 bản) nhưng trên bản sao phải có chữ “BẢN SAO” để phân biệt.
3. Văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” có thời hạn 05 năm.
4. Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
a) Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng bị mất, hỏng thì làm công văn đề nghị cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp lại văn bản mới.
b) Đối với trường hợp hết thời hạn quy định, mà trong quá trình sử dụng không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp chi phí, theo quy định cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại.
c) Đối với trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận, nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thu hồi, thì các thủ tục đề nghị được cấp lại như lần đầu.
d) Đối với trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sau thời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi giấy, mới được xét cấp và thủ tục đề nghị được cấp làm lại như lần đầu.
Điều 15. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận:
1. Có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.
2. Phải sử dụng đúng và chính xác dấu hiệu của nhãn hiệu chứng nhận, gồm cả tên nhãn và hình ảnh logo.
3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm Gà tre, đã được cơ quan quản lý cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
4. Được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.
5. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty, công ty mẹ với công ty con và ngược lại.
6. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận, nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Điều 16. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Kiểm tra và tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
2. Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”, đối với các tổ chức cá nhân có liên quan.
3. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo các quy định tại quy chế này. Phát hiện và đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định, về sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
Điều 17. Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận
1. Định kỳ 06 tháng một lần, Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng. Phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu đóng góp theo quy định.
2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.
Điều 18. Chi phí tổ chức, cá nhân phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận
1. Phí cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Phí thường niên duy trì nhãn hiệu chứng nhận; Phí kiểm nghiệm cho việc đánh giá, để được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm tra chất lượng định kỳ, hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận, giữa các cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên cơ sở đảm bảo cho việc cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và phải thông qua hợp đồng.
2. Phí thu được, một phần được nộp vào ngân sách huyện Quế Sơn và một phần được sử dụng cho những chi phí cần thiết, trong công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận và phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu chứng nhận. Mọi chi phí được quyết toán theo chế độ tài chính quy định.
Chương V
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Điều 19. Quyền lợi khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận
1. Tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoàn toàn bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.
2. Các tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, đều có quyền:
a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm, đã được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh.
b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận.
c) Được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
3. Khi các tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý, để làm thủ tục thu hồi Giấy Chứng nhận.
Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận
1. Thực hiện đầy đủ các nội dụng của điều 15, 17, 18 của Quy chế này.
2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan, đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
Chương VI
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 21. Các hành vi vi phạm
Các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, theo Quy chế này bao gồm:
1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 20 của Quy chế này.
2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm Gà tre, nhưng chưa được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le”.
3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự cho phép của chủ nhãn hiệu chứng nhận.
Điều 22. Xử lý vi phạm
1. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận này, đều có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận xử lý hành vi xâm phạm.
2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý như sau:
a) Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, đối với các trường hợp sau:
- Tổ chức, cá nhân không chăn nuôi, kinh doanh hoặc không sử dụng liên tục Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” từ 2 năm trở nên;
- Bị phá sản, giải thể…
b) Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 của Quy chế này./-
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Lê Tấn Trung

 

Nguồn tin: UBND xã Quế Long

NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 818 | lượt tải:260

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 762 | lượt tải:616

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1496 | lượt tải:675

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1237 | lượt tải:201

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1642 | lượt tải:265

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1422 | lượt tải:198

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1636 | lượt tải:215

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1151 | lượt tải:248

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1614 | lượt tải:352

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1507 | lượt tải:390
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây