Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 02:50
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư - 29/11/2017 02:58
Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Thực hiện tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu sát, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên trách, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành chức năng thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền. Kịp thời tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật, không để quá thời hạn quy định; tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn, giải thích tận tình để tổ chức, cá nhân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc tiếp nhận, chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu, đề xuất của Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội đồng tư vấn trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các chương trình, dự án; đặc biệt, là các chương trình, dự án mà khi giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến nhà ở, đất sản xuất, đời sống, sinh kế của người dân hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường… hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp, khiếu nại có thể xảy ra. Thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và nắm bắt những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tình hình tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, quản lý; có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu nại phức tạp, nhiều người, vượt cấp. Chú trọng đối với các lĩnh vực nhạy cảm, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại phức tạp như: Công tác quản lý đất đai, khu vực vùng Đông Nam của tỉnh, các địa phương có khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm, dự án dễ phát sinh ô nhiễm môi trường, nơi thực hiện nhiều chương trình về chính sách an sinh xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Khi phát sinh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhiều người thì người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không để tạo thành điểm nóng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những trường hợp tụ tập nhiều người, khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên tỉnh, Trung ương… trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp vận động, thuyết phục bằng mọi biện pháp để đưa công dân của địa phương mình trở về và tập trung giải quyết.

UBND các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực tư pháp và hành chính tư pháp. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đoàn luật sư hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định đối với những đơn khiếu nại kỷ luật Đảng, đơn tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý hành chính nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm công vụ của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, nhất là đối với những vụ án phức tạp, kéo dài, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm theo thẩm quyền.

Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý, giải quyết những vụ khiếu kiện hành chính; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân khởi kiện tại tòa án, nâng cao hiệu quả công tác xét xử án hành chính.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tình hình khiếu nại, khiếu kiện để lôi kéo, kích động nhân dân vi phạm pháp luật; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và các cơ quan trọng yếu.

Phát huy tốt vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; việc ban hành, thi hành các quyết định, kết luận xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường giải thích, vận động, thuyết phục công dân nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quyết định, kết luận đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo không đúng. Kịp thời thông tin, kiến nghị các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chương trình số 32-CTr/TU; chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sau giám sát.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện./.

Thùy Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1736 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1227 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1723 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1654 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây